Links for freyja-plot

freyja_plot-0.7.0-py3-none-any.whl
freyja_plot-0.6.2-py3-none-any.whl
freyja_plot-0.3.0-py3-none-any.whl
freyja_plot-0.2.0-py3-none-any.whl
freyja_plot-0.1.0-py3-none-any.whl