Links for plotdigitizer

plotdigitizer-0.2.3-py3-none-any.whl
plotdigitizer-0.2.2-py3-none-any.whl
plotdigitizer-0.2.1-py3-none-any.whl
plotdigitizer-0.2.0-py3-none-any.whl
plotdigitizer-0.1.3-py3-none-any.whl
plotdigitizer-0.1.2-py3-none-any.whl
PlotDigitizer-0.0.3-py3-none-any.whl
PlotDigitizer-0.0.2-py3-none-any.whl
PlotDigitizer-0.0.1-py3-none-any.whl