Links for pymanifesto

pymanifesto-0.1.0-py2.py3-none-any.whl
pymanifesto-0.2.1-py2.py3-none-any.whl