Links for python-hurriyet

python_hurriyet-1.0.0b1-py2.py3-none-any.whl